Algemene Voorwaarden

Open in pdf

Algemene voorwaarden Happy Pet Food handelt onder DogsBusiness

1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ‘Happy Pet Food ’ : DogsBusiness. gevestigd te Hillegom, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 60670908 BTW nummer NL18645776B03. ‘U’: degene die een overeenkomst (eenmalige bestelling of PakketService) aangaat met Happy Pet Food.

2. Overeenkomst en PakketService

2.1 Een overeenkomst met Happy Pet Food komt tot stand nadat U uw bestelling (eenmalig of PakketService) via ons bestelsysteem kenbaar heeft gemaakt. Uw bestelling/ PakketService wordt door Happy Pet Food  met de grootste zorg afgehandeld.2.2 De opzegtermijn voor de PakketService is één maand, stuur daarvoor een email via contact op de site

2.3 U bent zelf verantwoordelijk voor het op de correcte manier aanbieden van de voeding aan uw dier(en).

2.4 Voor mogelijke individuele reacties van uw dier op de voeding is Happy Pet Food nimmer aansprakelijk.

2.5 De happy pet food pakketten, eenmalig geleverd of onder de noemer PakketService, bestaan onder andere uit diepvriesproducten, gedroogde producten of speel en verzorgingsartikelen. Geleverde diepvriesproducten zijn voorzien van een houdbaarheidsdatum in ingevroren toestand minus 18 graden. Ontdooi de diepvriesproducten altijd in de koelkast. Na ontdooien zijn de producten nog 48 uur houdbaar in de koelkast. De diepvriesproducten mogen in geen geval in de magnetron worden ontdooit of opgewarmd. Indien gewenst kort blancheren als het dier in het begin moeite heeft. 

2.6 Happy Pet Food biedt binnen de PakketService voor uw vakantieperiode gedroogde of gestoomde voeding aan die meegenomen kan worden op reis. Of U kiest voor een vakantiestop. U bent zelfverantwoordelijk voor tijdige vakantie melding, dat wil zeggen drie weken voor de volgende levering per email.

2.7 Happy Pet Food is nimmer gehouden tot terugname van door U bestelde goederen.

3. Aanbiedingen en prijzen

3.1 De aanbiedingen van Happy Pet Food zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken of gewijzigd.

3.2 Prijzen zijn inclusief omzetbelasting 6 en 21% (BTW), exclusief verpakkingen en kosten voor vervoer tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.3 Alle wijzigingen in bestellingen worden, wanneer daaruit meerkosten ontstaan aan u in rekening gebracht.

4. Wijze van betalen

4.1 Eenmalige bestellingen via de internetsite kunnen op de volgende manieren worden betaald:  iDeal, overboekingen, Pin en achteraf betalingen contant bij ophalen of bezorgen. 

4.2 De PakketService kan als volgt worden betaald; eerste levering direct via IDeal. Daarna ontvangt u elke 4 weken of na een periode aangepast aan Uw specifieke situatie een bericht via mail met een betalingsverzoek/factuur voor de volgende levering.

4.3 In geval van niet tijdige betaling is Happy Pet Food bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of levering op te schorten tot het moment waarop U de betalingsverplichtingen bent nagekomen..

5. Levering

5.1 De door u bestelde goederen worden of door onze eigen bezorgdienst of via POSTNL geleverd. Indien u bij de keuze thuisbezorging (postnl) onverhoopt niet thuis bent wordt uw pakket bij een van de buren afgeleverd.

5.2 Indien U de levering weigert bent U gehouden alle onkosten voortvloeiend uit die weigering aan Happy Pet Food te vergoeden.

6. Incassokosten

6.1 Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor rekening en risico van U.

6.2 Happy Pet Food is nimmer verantwoordelijk voor het onjuist invullen van gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, gsm nummer) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden. Bij niet thuis wordt het pakket bij de buren afgeleverd en wij zijn niet verantwoordelijk of als ze vergeten of niet op tijd het in een vriezer te stoppen. U ontvangt van Post.nl in uw brievenbus of sms met een bericht dat het pakket ergens anders is afgeleverd bv uw buren of bedrijf. Kiest u onze eogen bezorgdienst dan wordt u 30 min ervoor gebeld op de door u aangeboden 06 of vaste nummer. Die vult u in bij opmerkingen en bezorgtijden dient u ook daarin aan te geven.

6.3 U bent gerechtigd de diepgevroren producten terug te zenden tenzij er iets fouts is met het product bv bedorven. Geschiedt dit, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden ten laste van U.

6.4 Indien retourzending producten wordt overeengekomen behoudt Happy Pet Food het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd of open gemaakt is gezien voedsel. Happy Pet Food zal U hiervan schriftelijk in kennis stellen.

7. Transport en transportrisico

Bent U in gebreke of in verzuim met het nakomen van uw verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor uw rekening. Deze kosten zijn reeds verschuldigd en opeisbaar zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven.

8. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid (zoals: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale instanties) buiten de macht van Happy Pet Food er die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Happy Pet Food kan worden gevergd. Indien Happy Pet Food door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kunt U Happy Pet Food nimmer aanspreken op schadevergoeding. 

9. Gebreken en/of klachten

Het kan voorkomen dat U niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt U dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur contact met ons op per e-mail via contact, anders vervalt uw rechten:

10. Eigen risico

Alle producten (food) van Happy Pet Food zijn puur natuurlijk en worden als voedsel voor een hond, kat of fret aangeboden en op eigen risico gevoerd tot een dier. Wij zijn niet of kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden door mogelijke gezondheidsproblemen of gezondheidsschades door gebruik van: 

11. Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.